تماس با ما
با آبادیس همراه باشید
آدرس نمایشگاه ودفتر مرکزی:
تهران، شهرک بهسازی، نمایشگاه دائمی فیورکس، طبقه دوم، واحد آبادیس

تلفن تماس

شماره دفتر مرکزی :   02128427852

شماره تماس :  02128427852

شماره فکس  :  02128427852

شماره موبایل :   09121321685

کارخانه :
آدرس نمایشگاه ودفتر مرکزی:
تهران، شهرک بهسازی، نمایشگاه دائمی فیورکس، طبقه دوم، واحد آبادیس

ایمیل ما

نمایشگاه دائمی :