صحبت های مهندس علی اکبر شریفی ، مدیریت آبادیس هنر پردازش فضا 

معرفی نمایشگاه دائمی آبادیس