کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
اینترست, کمد بایگانی

کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120 :
کمد درب کشویی بلند اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی کوتاه، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی بلند اینترست1206-120190 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1206-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
اینترست, کمد بایگانی

کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120 :
کمد درب کشویی دیواری اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی دیواری، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی دیواری اینترست1406-12074 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1406-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90 :
کمدهای دیواری اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمدهای دیواری اینترست پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش.کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
سینکرو - ماهگونی
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
سینکرو - گردوئی
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
سفید - والیس
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
پلاتین - پاین 4
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
پاین 11 - پاین 9
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
بیاض - ونگه
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری اینترست1406-90F74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1406-90F
کمد ویترین دیواری اینترست1406-90V74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1406-90V
کمد کتابخانه دیواری اینترست1406-90L74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1406-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45 :
کمدهای دیواری اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمدهای دیواری اینترست پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
سینکرو - ماهگونی
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
سینکرو - گردوئی
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
سفید - والیس
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
پلاتین - پاین 4
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
پاین 11 - پاین 9
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
بیاض - ونگه
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری اینترست1406-45F74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1406-45F
کمد ویترین دیواری اینترست1406-45V74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1406-45V
کمد کتابخانه دیواری اینترست1406-45L74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1406-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
اینترست, کمد بایگانی

کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120 :
کمد درب کشویی کوتاه اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی کوتاه، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی کوتاه اینترست1306-120190 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1306-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90 :
کمدهای کوتاه اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های کوتاه پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
سینکرو - ماهگونی
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
سینکرو - گردوئی
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
سفید - والیس
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
پلاتین - پاین 4
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
پاین 11 - پاین 9
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
بیاض - ونگه
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی کوتاه اینترست1306-90F116cm35 cm90 cmتماس بگیرید1306-90F
کمد ویترین کوتاه اینترست1306-90V116cm35 cm90 cmتماس بگیرید1306-90V
کمد کتابخانه کوتاه اینترست1306-90L116cm35 cm90 cmتماس بگیرید1306-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45 :
کمدهای کوتاه اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
سینکرو - ماهگونی
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
سینکرو - گردوئی
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
سفید - والیس
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
پلاتین - پاین 4
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
پاین 11 - پاین 9
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
بیاض - ونگه
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی کوتاه اینترست1306-45F116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1306-45F
کمد ویترین کوتاه اینترست1306-45V116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1306-45V
کمد کتابخانه کوتاه اینترست1306-45L116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1306-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90 :
کمدهای بلند اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمدهای بلند پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90
سینکرو - ماهگونی
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90
سینکرو - گردوئی
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90
سفید - والیس
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90
پلاتین - پاین 4
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90
پاین 11 - پاین 9
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90
بیاض - ونگه
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-90
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد جارختی بلند اینترست1206-90C190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1206-90C
کمد بایگانی بلند اینترست1206-90F190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1206-90F
کمد ویترین بلند اینترست1206-90V190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1206-90V
کمد کتابخانه بلند اینترست1206-90L190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1206-90L
کمد بایگانی ویترین بلند اینترست1206-90FV190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1206-90FV
کمد بایگانی کتابخانه بلند اینترست1206-90FL190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1206-90FL
کمد ویترین کتابخانه بلند اینترست1206-90VL190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1206-90VL

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45 :
کمدهای بلند اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف:به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45
سینکرو - ماهگونی
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45
سینکرو - گردوئی
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45
سفید - والیس
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45
پلاتین - پاین 4
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45
پاین 11 - پاین 9
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45
بیاض - ونگه
کمدهای بلند اینترست تیپ 1206-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد جارختی بلند اینترست1206-45C190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1206-45C
کمد بایگانی بلند اینترست1206-45F190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1206-45F
کمد ویترین بلند اینترست1206-45V190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1206-45V
کمد کتابخانه بلند اینترست1206-45L190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1206-45L
کمد بایگانی ویترین بلند اینترست1206-45FV190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1206-45FV
کمد بایگانی کتابخانه بلند اینترست1206-45FL190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1206-45FL
کمد ویترین کتابخانه بلند اینترست128-R220190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1206-45VL

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.