میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS
اینترست, میز کارگروهی

میز مشاوره اینترست تیپ 1006CS

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS :
میزهای کارگروهی اینترست به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل CS دارای 3 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS
سفید - والیس
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS
بیاض - ونگه
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006CS
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی CS اینترست-1006CS
200
320 cm78 cm160 cm200 cmتماس بگیرید1006CS-200
میز کارگروهی CS اینترست1006CS-180320 cm78 cm160 cm180 cmتماس بگیرید1006CS-180
میز کارگروهی CS اینترست1006CS-160320 cm78 cm160 cm160 cmتماس بگیرید1006CS-160
میز کارگروهی CS اینترست1006CS-140320 cm78 cm160 cm140 cmتماس بگیرید1006CS-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H
اینترست, میز کارگروهی

میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H :
میزهای کارگروهی H اینترست به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل H دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H
سفید - والیس
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H
بیاض - ونگه
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006H
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی H اینترست1006H-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1006H-400
میز کارگروهی H اینترست1006H-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1006H-360
میز کارگروهی H اینترست1006H-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1006H-320
میز کارگروهی H اینترست1006H-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1006H-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
اینترست, میز کارگروهی

میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T :
میز های کارگروهی T اینترست به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل T دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
سفید - والیس
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
بیاض - ونگه
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی T اینترست1006T-200320 cm78 cm160 cm200 cmتماس بگیرید1006T-200
میز کارگروهی T اینترست1006T-180320 cm78 cm160 cm180 cmتماس بگیرید1006T-180
میز کارگروهی T اینترست1006T-160320 cm78 cm160 cm160 cmتماس بگیرید1006T-160
میز کارگروهی T اینترست1006T-140320 cm78 cm160 cm140 cmتماس بگیرید1006T-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
اینترست, میز کارگروهی

میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P :
میز کارگروهی P اینترست به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل PLUS دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
سفید - والیس
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
بیاض - ونگه
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی پلاس اینترست1006P-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1006P-400
میز کارگروهی پلاس اینترست1006P-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1006P-360
میز کارگروهی پلاس اینترست1006P-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1006P-320
میز کارگروهی پلاس اینترست1006P-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1006P-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.